Svoju činnosť sme zahájili v roku 2002 s centrom v Komárne. Nakoľko pripisujeme mimoriadnu dôležitosť všetkým faktorom, ktoré zvyšujú kvalitu našich služieb, spokojnosť klientov a efektivity práce, od januára 2007 pokračujeme prácu v obnovenej forme a s ešte väčším elánom. Za podpory rozšírenej infraštruktúry a realizačného tímu dokážeme uspokojiť očakávania našich klientov na oveľa vyššej úrovni. Naša pružnosť umožňuje splniť aj neobvyklé požiadavky, ľahko sa prispôsobíme aj k špeciálnym úlohám.
Špecializujeme sa na odborný preklad a tlmočenie stredoeurópskych jazykov, pričom sa okruh našich služieb a jazyková škála neustále rozširujú.

Vďaka našim doterajším povereniam sme najväčšie skúsenosti získali v nasledovných odborných oblastiach:

  • hospodárstvo
  • priemysel
  • obchod
  • financie
  • právo
  • politika (EU)
  • technika, výpočtová technika
  • vedecké odborné texty
  • úradné dokumenty a listiny

Našim prvoradým cieľom je komplexné splnenie požiadaviek našich zákazníkov na najvyššej možnej úrovni, ktorej základom je kvalita, rýchlosť a prijateľné ceny.
Vyplývajúc z našej geografickej polohy ponúkame našim partnerom komplexné, nákladovo úsporné riešenia s vysokou pridanou hodnotou.
Systém kontroly kvality
Zárukou neustáleho zabezpečovania vynikajúcej kvality našej práce je systém kontroly kvality, ktorý spočíva na nasledovných pilieroch:

odbornosť našich prekladateľov – naši prekladatelia majú vysokoškolské odborné a jazykové vzdelanie, ako aj viacročnú odbornú skúsenosť. Ich výber bol podmienený profesijným životopisom a odbornou úrovňou skúšobného prekladu. Za kvalitu a spoľahlivosť ich práce preberáme na seba zodpovednosť.

neustála kontrola – prekladateľské práce vykonané v našej agentúre podrobujeme jazykovému, odbornému lektorstvu a korekcii, ďalej nepretržite sledujeme a vyhodnocujeme prácu našich prekladateľov.

dokumentovanie – dokumentovanie činností spojených s kontrolou kvality sa vykonáva písomnou formou po dohode s našimi spolupracovníkmi. Neustála spätná kontrola zaručuje nepretržitý rast kvality a účinnosti našej práce.

pracovné postupy na báze projektov – kľúčom k úspešnej spolupráci je dôvera. V našom prípade je základným predpokladom vysokokvalitného prekladu úzka spolupráca medzi zákazníkom a prekladateľskou agentúrou. V záujme dosiahnutia tohto cieľa – v prípade prekladateľských zákaziek väčšieho rozsahu – pripadá projektovému manažérovi úloha  nepretržitého kontaktu so zákazníkom.

viacúrovňová kontrola kvality – V prípade, ak na preklade textu patriaceho do jedného tematického celku pracuje niekoľko prekladateľov, zaručujeme jednotnosť jednotlivých častí prekladu tak po štylistickej stránke, ako aj po stránke jednotnosti používanej odbornej terminológie, zaručiac tým pre čitateľa plynulosť textu.

používanie moderných technických riešení – našim spolupracovníkom odporúčame používanie najnovších softvérov napomáhajúcich ich prácu. Používanie softvérov TRADOS, SDLX a iných predstavuje pre našich klientov dvojnásobnú výhodu. Jednak vieme o 30-50%-t znížiť ich náklady, pričom sa zároveň výrazne zníži aj pracovný postup. V neposlednom rade počas výkonu svojej práce v maximálnej miere využívame výhody ponúkané výdobytkami výpočtovej techniky. Vďaka neustálej aktualizácii počítačových programov používame ich najnovšie verzie.